Palliatieve zorgverlening

Definitie Wereld gezondheidsorganisatie, WHO 2002: Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.
 
Dit betekent dat palliatieve zorg
 • verlichting biedt voor pijnklachten en lijden door andere symptomen;
 • het leven eerbiedigt en de dood ziet als een normaal proces;
 • de intentie heeft de dood noch te bespoedigen noch uit te stellen;
 • de psychologische en spirituele aspecten van de zorg voor patiënten integreert;
 • een ondersteuningssysteem biedt aan patiënten om een zo actief mogelijk leven te kunnen leiden tot aan hun dood;
 • een ondersteuningssysteem biedt aan de familie om te helpen zich te redden tijdens de ziekte van de patiënt en hun eigen rouwproces;
 • gebruik maakt van een teamaanpak om te voorzien in de behoeften van patiënten en hun families, inclusief rouwverwerking (indien nodig);
 • waar nodig de kwaliteit van leven zal verhogen en zo mogelijk het ziekteverloop positief zal beïnvloeden;
 • vroeg in het ziekteverloop toepasbaar is, in combinatie met een verscheidenheid aan andere behandelingen die gericht zijn op het verlengen van het leven, zoals chemotherapie en radiotherapie, en onderzoeken omvat die nodig zijn om klinische complicaties beter te begrijpen en te behandelen
 
 
Zingeving
 
Als er sprake is van een beperkt levensperspectief, lijken zingevingsvragen onvermijdbaar te worden. Aandacht hebben voor die spirituele, levensbeschouwelijke of religieuze vragen is dan ook een elementair onderdeel van palliatieve zorg.
Aandacht besteden aan spirituele onderwerpen betekent in de praktijk vooral: luisteren en praten. Luisteren naar iemands levensverhaal, helpen opmaken van de levensbalans, praten over de levensbeschouwelijke vragen die de patiënt stelt, over een eventuele euthanasiewens of over zijn visie op het leven na de dood. Ook het praten over geloofstwijfel of geloofsverdieping kan onderdeel zijn van de spirituele zorgverlening. Een ander belangrijk aspect betreft het afscheid nemen, het loslaten van het leven.
 
Levenseinde
 • Vroegtijdige zorgplanning : Definitie “Is een denk- en communicatieproces tussen de patiënt, de zorgverleners en de naasten over de toekomstige zorg. Dit proces kan leiden tot het vroegtijdig en anticiperend kenbaar maken en verwoorden van voorkeuren en doelen voor toekomstige zorg, het aanstellen van een vertegenwoordiger voor het geval de patiënt niet meer zelf kan beslissen.
 • Wilsverklaringen
  • Negatieve wilsverklaring
  • Positieve wilsverklaring
  • Wilsverklaring inzake euthanasie
  • Wilsverklaring inzake onomkeerbare coma
 • Palliatieve sedatie: Definitie “Het toedienen van sedativa in doseringen en combinaties die vereist zijn om het bewustzijn van een terminale patiënt zoveel te verlagen als nodig om één of meerdere refractaire symptomen (symptomen die niet kunnen behandeld worden) op adequate wijze te controleren.”
 • Euthanasie: Definitie “Het gaat om actieve levensbeëindiging, verricht door een arts, van een wilsbekwame persoon, op diens vrijwillige en herhaalde vraag, in geval van een medisch uitzichtloze situatie en bij aanhoudend en ondraaglijk psychisch en/of lichamelijk lijden.”

 
Rouwzorg
 
De zorg voor u en voor uw omgeving is even belangrijk als de zorg voor de patiënt. Neem dus zeker de tijd om stil te staan bij het verlies en uw verdriet Rouwen is altijd het loslaten van een dierbare of geliefde,

 

Terugbetaling: onder bepaalde voorwaarden is er  mogelijks een (gedeeltelijke) terugbetaling, afhankelijk van uw mutualiteit en/of polis en/of ziekteverzekeraar. Uw therapeut kan je zeker objectief informeren. Je kan ook de website consulteren van uw mutualiteit / ziekteverzekering.
 
(Bron: ICZO vzw - Van Regenmortel Stefanie)
 
Onderstaande professionals kunnen je hierbij helpen

Therapeuten België