Dry Needling - Acupunctuur

Dry needling, soms ook Intramuscular stimulation "IMS" genoemd, is een behandelmethode waarbij met een acupunctuurnaald in verdikkingen van een spier wordt geprikt. De behandeling wordt onder andere toegepast voor de behandeling van een myofasciaal pijnsyndroom, stijfheid en pijn in de spieren.  (bron: wikepedia)
 
Dry needling
Dry Needling is een van de vele priktechnieken binnen de acupunctuur; een eeuwenoude acupunctuurtechniek (干针, gan zhen in Chinese pinyin) . Deze techniek wordt gebruikt voor de behandeling van pijn, veroorzaakt door problemen in het spierweefsel. We noemen dit myofasciale pijn. Deze pijn is soms moeilijk door de patiënt te lokaliseren of te omschrijven, en kan zowel in rust als bij beweging optreden.
 
Wanneer een spier te bruusk opgespannen wordt, door blootstelling aan wind of koude, of door herhaalde overbelasting, kunnen Trigger Points ontstaan. Dit zijn plaatsen in de spier waar de spiervezels niet meer soepel bewegen, en in elkaar verstrengelen tot er a.h.w. een knoop ontstaat. Deze Trigger Points geven zowel lokale als uitstralende pijnklachten en kunnen diep in het spierweefsel liggen. Typisch voor een myofasciaal pijnsyndroom is dat de pijnzone zich vaak op een heel andere plaats bevindt dan het uitlokkende Trigger Point zelf.
 
De term dry needling is een relatief nieuw begrip, maar is een zeer oude acupunctuurtechniek, en betekent eenvoudigweg het “prikken zonder vloeistof”, er wordt dus niets ingespoten. De spier (het Trigger Point) wordt aangeprikt met een acupunctuurnaald, tot er een korte samentrekking van de spier optreedt. Dit kan soms een schokje veroorzaken, wat meteen weer verdwijnt.  Daarna kan de spier zich ontspannen en wordt de lokale bloedcirculatie gestimuleerd, wat zorgt voor een snelle pijndemping. Soms wordt elektrotherapie op de naaldjes toegepast, wat zeer ontspannend werkt. Contra-indicaties voor elektrotherapie zijn de aanwezigheid van een pacemaker, een neurostimulator, of wanneer de patiënt hartklachten heeft of aan epilepsie lijdt. Tijdens de zwangerschap wordt in de bekkenregio geen elektrotherapie toegepast, ook mogen op verschillende plaatsen op het lichaam geen naalden geplaatst worden.
 
Indicaties voor Dry Needling
Trigger Points kunnen de oorzaak zijn van heel wat pijnklachten (bvb. Tenniselleboog, acute lage rugpijn, pijn in de heup en het been, problemen in het kaakgewricht, enz.).  Ze kunnen in elke bewegingsspier van het lichaam voorkomen. Ze kunnen ook optreden als gevolg van interne verstoringen in het lichaam, waardoor het lichaam zelf niet meer in staat is het evenwicht tussen spanning en ontspanning te herstellen. Dit ziet men vaak bij chronische rugklachten, nek- en hoofdpijn, of bij klachten die telkens opnieuw terugkeren, zelfs na verschillende andere therapeutische acties. 
 
Bij het toepassen van dry needling binnen een acupunctuurbehandeling worden niet alleen de Trigger Points aangeprikt, maar zal de therapeut ook de onderliggende oorzaak aanpakken. De energetische balans moet ook hersteld worden, zodat er beter en langduriger resultaat bereikt wordt. 

 

Voor de patiënt
 • Belangrijke informatie ivm de uitoefening van deze techniek
Tegenwoordig wordt Dry Needling vaak door therapeuten (niet-acupuncturisten, die soms maar enkele dagen opleiding genoten hebben) vereenvoudigd tot een eerder korte en heftige manier van prikken, die vaak zeer pijnlijk kan zijn, en waarbij ze zich tot de pijnzone alleen beperken. Steeds meer patiënten hebben hun eerste kennismaking met acupunctuurnaalden bij een fysiotherapeut (NL) -  kinesitherapeut (BE) en/of osteopaat die pijnlijke punten in spieren wel even meeneemt in de behandeling. Wellicht zelfs zonder dat men er als patiënt om gevraagd heeft of er op voorbereid was.
Men noemt de behandeling van pijnpunten ook wel triggerpuntacupunctuur, myofasciale behandeling, dryneedling of intramusculaire stimulatie (IMS).
Bij Dry Needling kan het gevoel erg intens zijn, vaak heftiger dan het naaldgevoel van ‘gewone’ acupunctuur. Een pijnlijk en strak gevoel in de spier kan 1-2 dagen aanhouden.
Deze aanpak is echter niet zonder risico’s, waardoor er letsels kunnen ontstaan, of waardoor de patiënt zich nadien duizelig of onwel kan voelen. Een erkend acupuncturist heeft een gedegen 3-jarige opleiding genoten om veilig met naalden te kunnen werken, en zal u aldus op de best mogelijke manier helpen. Informeer dus steeds of uw behandelaar ook acupuncturist is.

Een klassiek opgeleide acupuncturist kijkt niet alleen naar de pijnpunten, maar beoordeelt tevens uw algemene energie. Daardoor kan hij inschatten of een triggerpuntbehandeling of Dry Needling verantwoord is en zal kiezen voor een zachtere techniek en ondersteuning van uw energie.
 
Aan de erkende / geregistreerde acupuncturist worden  hoge opleidingseisen gesteld door de beroepsvereningen en het Ministerie van Volksgezondheid (Wet op de Niet-Conventionele Geneeskunde, 1999) , terwijl er geen opleidingsnormen zijn vastgesteld voor de andere groep Dry-Needling-beoefenaars. De kwaliteit van deze behandelaars is voor wat betreft Dry-Needling onduidelijk; ze hebben niet de veel langere , meer gedegen opleiding genoten om veilig met naalden te kunnen werken. (3 jaar versus enkele dagen)
 
Een goede behandeling van pijnklachten omvat veel meer als het simpelweg aanprikken van triggerpoints, oftewel ashipoints.
De acupuncturist doet dit op verantwoorde en veilige wijze en met oog voor meer dan die punten alleen.
 
Dry Needling is een onderdeel van de acupunctuur en kan er daarom moeilijk van losgekoppeld worden. Wanneer men goede resultaten wenst te bekomen, moet men ook de onderliggende oorzaak aanpakken. Daarom wordt dry needling het best toegepast door een erkende en goedgetrainde acupuncturist.
 
Er bestaat nogal wat controverse omtrent het prikken van acupunctuurnaalden, met name dry needling, een eeuwenoude acupunctuurtechniek (干针, gan zhen in Chinese pinyin) .
We geven hierbij de correcte informatie verspreid door FOD Volksgezondheid en RIZIV, te vinden op de betreffende websites.
 
Momenteel is dit niet voorzien in het wettelijk curriculum van de Kinesitherapeut, manueel therapeut of osteopaat.
De adviezen hiervan kan je terug vinden op de website van FOD Volksgezondheid en het RIZIV.
 • Kamer Osteopathie /2012/advies K-5,09/10/2012,  pagina 3, Niet toegelaten technische handelingen.  De handelingen die niet onder de definitie van de osteopathie vallen zijn verboden (cf. Advies K2); meer bepaald:  - alle doorboringen van de huid met inbegrip van de slijmvliezen met gelijk welk type naalden;
 • Paritaire Commissie/2014/ ADVIES-CP Art. 3 Par. 3- Osteopathie 5, 09/01/2014, pagina 2 : Niet toegelaten technische handelingen .De handelingen die niet onder de definitie van de osteopathie vallen zijn verboden (cf. Advies K2); meer bepaald:  - alle doorboringen van de huid met inbegrip van de slijmvliezen met gelijk welk type naalden;
 • De beroepsvereniging Axxon (kinesitherapeuten) stelt: De uitoefening van dry-needling op voorschrift behoort momenteel niet tot het arsenaal van behandelingsmodaliteiten van de kinesitherapeut en wordt in geen geval als een kinesitherapeutische acte omschreven binnen het bestaande wettelijke beroepskader.
 • 21/03/2017. De Federale Raad voor de Kinesitherapie, stelt in FRK/2017/ADVIES-05, dat Dry Needling momenteel voor kinesitherapeuten als een illegale praktijk wordt beschouwd - de techniek is voor Belgische kinesitherapeuten niet legaal.
 • 03/02/2019 — Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Op 10 juli 2019 werden een aantal belangrijke wijzigingen binnen artikel 7 (geneeskundige verstrekkingen) van de GVU-wet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, en dit na een gunstig advies van de Technische Raad Kinesitherapie en de Overeenkomstencommissie Verzekeringsinstellingen - Kinesitherapeuten.
  Binnen artikel 7 van de GVU-wet worden volgende wijzigingen aangebracht: zijn uitgesloten zijn tot terugbetaling binnen de ziekteverzekering:  invasieve technieken (bijvoorbeeld: dry-needling, ...), vertebrale tracties op een mechanische tafel of een tafel met elektromotor of door suspensie. Dry-needling dus uitgesloten voor terugbetaling binnen de ziekteverzekering

Het prikken van acupunctuurnaalden valt momenteel onder de Wet op de Niet Conventionele Praktijken (Wet Colla).
 • Kamer acupunctuur 2012/ADVIES-K2. De ACUPUNCTUUR is een techniek die complementair is aan de gezondheidszorg, die historisch gezien onder meer haar oorsprong vindt in de traditionele Chinese Geneeskunde, en waarvan het doel is een therapeutisch effect te bereiken door stimulatie van bepaalde specifieke punten op het menselijk lichaam met behulp van steriele naalden.
 • Kamer acupunctuur/2012/ADVIES-K3. een opleiding acupunctuur bestaande
  • uit minstens 60 studiepunten, met een minimum van 20 studiepunten per jaar. De opleiding is gespreid over een minimum van drie (3) academiejaren.bestaande uit een studietijd (ST) van minimum 1500 uur, wat overeenstemt met minstens 500 periodes van 60 minuten (of 600 periodes van 50 minuten), waarvan bij voorkeur 1/3 gewijd aan ervaring en praktijkstages in het kader van de opleiding.
  • het bewijs leveren van een stage volbracht onder begeleiding, aan de hand van stagerapporten, portfolio’s, of het bewijs van een stage doorlopen in erkende universitaire ziekenhuizen in China.
  • een eindwerk indienen en met vrucht verdedigen.Terugbetaling: Vraag aan uw acupuncturist naar de modaliteiten qua terugbetalingen. Deze verschillen van mutualiteit en/of polis en/of soort ziekteverzekeraar. Uw acupuncturist kan je zeker objectief informeren en de terugbetaling attesteren.
 • (Bron: Kamer acupunctuur 2012/ADVIES-K2 - 03/07/2012 - Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketern en leefmilieu  http://www.health.belgium.be  )
 • (Bron: website Wettelijk erkende beroepsvereniging EUFOM www.eufom.com )
 
Acupunctuur mag niet terugbetaald worden onder een andere nomenclatuur: Er is géén terugbetaling binnen de verplichte ziekteverzekering mogelijk (bvb via de algemene geneeskunde, kinesitherapie,verpleegkunde, etc)
Een acupunctuur sessie mag door een verstrekker behorende tot één der categorieën zoals ze zijn vermeld in het KB 78 onder de artikelen 2, 21 bis, 21 quater niet geattesteerd en aangerekend worden als een verstrekking van/eigen aan die categorie.Onderstaande therapeuten hebben een medische vooropleiding en zijn  gediplomeerd acupuncturist

Therapeuten België